Innskráning í Karellen

Áætlanir og mat

Í 18. gr. laga um leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að hver leikskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Í 19.gr. laganna segir að sveitarfélögin eigi síðan að fylgja innra matinu eftir þannig að það leiði til umbóta í skólastarfi.

Tilgangur með mati er að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig einstaklingum og hópum gengur að ná settum markmiðum.

Mat á leikskólastarfi er með ýmsum hætti og skiptist í innra og ytra mat.


Skólaárið 2023 -2024

Símenntunaráætlun

Starfsáætlun

Jafnréttisáætlun Hjallastefnunnar


Skólaárið 2022 - 2023

starfsáætlun

símenntunaráætlun

Foreldrakönnun Hjallastefnunar

Foreldrakönnun, úrbætur

Starfsmannakönnun, úrbætur


Jafnréttisáætlun Hjallastefnunnar

Skólaárið 2021 - 2022

Starfsáætlun Hnoðraholts

Símenntunaráætlun

Skólapúlsinn, foreldrakönnun, helstu niðurstöður og úrbótaáætlun

Skólapúlsinn, starfsfólkskönnun,helstu niðurstöður og úrbótaáætlun

Jafnréttisáætlun Hjallastefnunnar 2021-2023


Skimunaráætlanir

EFI–2 málþroskaskimun er skimun á málskilningi og máltjáningu barna, sem eru á 4. ári. EFI-2 er ætlað leikskólakennurum og öðrum sérfræðingum í leikskólum. EFI–2 málþroskaskimunarinnar felst fyrst og fremst í því:

  • Að finna þau börn sem eru með frávik í málþroska svo hægt sé að grípa inn í með skjóta og markvissa aðstoð ef grunur vaknar um frávik. Ennfremur að vísa börnum sem þurfa, áfram í nánari athugun og viðeigandi úrræði.
  • Að gefa foreldrum hugmynd um hvernig málþroski barnsins er miðað við jafnaldra og veita þeim og öðrum fullorðnum í umhverfi barnsins ráðgjöf og leiðbeiningar.
  • Að fá foreldra í samstarf til að styrkja málþroska barnsins.

Tras er skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku tveggja til fimm ára barna.

TRAS skráningarlistinn er ekki málþroskapróf heldur athugun í skráningarformi á málhegðun og málþróun hjá börnum á ákveðnum aldri.
Skráningin hefst þegar barn er rúmlega tveggja ára og lýkur við fimm ára aldur. Tvisvar á ári, með sex mánaða millibili skráir leikskólakennari á skráningarblöðin svör við ákveðnum spurningum um málþroska barnanna. Hvert barn á sitt skráningarblað sem fylgir því í gegnum leikskólann. Ekki er um eiginlega fyrirlögn að ræða heldur leitar sá leikskólakennari sem best þekkir barnið svara við spurningunum á skráningarlistanum með því að fylgjast með barninu í leik og starfi.Spurningarnar á TRAS skráningarlistanum flokkast undir þrjú færnisvið sem hvert um sig á ákveðinn lit á skráningarblaðinu.


1. Samleikur, tjáskipti/ samskipti og athygli/einbeiting.
2. Málskilningur og málmeðvitund.
3. Framburður, orðaforði og setningamyndun.


Markmið með TRAS skráningarlistanum er:
· Að unnt sé að grípa inn í með skjóta og markvissa aðstoð ef grunur vaknar um frávik.
· Að foreldrar og aðrir fullorðnir í umhverfi barns fái ráðgjöf og leiðbeiningar. Það getur dregið úr áhyggjum og gefið innsýn í hvernig best sé að hjálpa barninu.
· Að reynt sé að fyrirbyggja að önnur vandamál komi upp sem tengjast því að barn hafi ekki fengið aðstoð vegna málþroskafrávika.

Aðrar skimanir:
Ef börn sýna frávik notast leikskólinn við þessar skimanir:

  • Íslenski Þroskalistinn
  • SmábarnalistinnASEBA listi
  • AEPS listi
  • Tras - skráning á málþroska 2-5 ára barna
  • Orðaskil
© 2016 - Karellen